top of page

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Vážení klienti,

společnost Irena FRICOVÁ si velmi váží Vaší důvěry. Naším cílem je ochrana Vašich údajů, včetně osobních, při jejich zpracování. Společnost Irena FRICOVÁ, se sídlem Sudoměřská 1897/1, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 18393934, zpracovává veškeré osobní údaje plně v souladu s právními a legislativními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů dle Nařízení EU 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti (www.ramovaniobrazu.eu), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků, konkurence apod.).

1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

1.1. V případě nákupu zboží na www.ramovaniobrazu.eu bude společnost Irena FRICOVÁ zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží (a to v případě, že má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce).

1.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.

1.3. Společnost Irena FRICOVÁ bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy dle zákona č. 562/1991 Sb., o účetnictví.

1.4. Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost Irena FRICOVÁ provádět sama. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailová adresa a adresa pro doručení zboží) také příslušnému přepravci, který byl zvolen zákazníkem při vytvoření objednávky.

2. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

2.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na webových stránkách www.ramovaniobrazu.eu bude společnost zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede ve svém požadavku na odstoupení od kupní smlouvy. Tyto poskytnuté osobní údaje bude společnost Irena FRICOVÁ zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů společnosti), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

2.2. Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude společnost provádět bez předávání třetím stranám.


3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

3.1. Prostřednictvím zaslání požadavku se mohou naši zákazníci a další osoby na společnost obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím ID zásilky doručené provozovatelem poštovních a přepravních služeb.

3.2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti Irena FRICOVÁ bude společnost zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

3.3. Pokud bude prostřednictvím zákaznické linky nebo e-mailu společnosti Irena FRICOVÁ uplatněna reklamace výrobku, bude společnost zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost Irena FRICOVÁ osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka či zákazníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti reklamaci vyřídit dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

4. Použití souborů cookies a analýza webových stránek

4.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost na svých webových stránkách cookies soubory. Cookies soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v zařízení, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.


4.2. Cookies soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

4.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookies souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to vždy v nastavení daného prohlížeče, kde na záložkách možnosti nebo nastavení deaktivuje funkci cookies / sledování, popř. i odstraní historii prohlížení.

4.4. K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost Irena FRICOVÁ také službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

4.5. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookies souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti www.ramovaniobrazu.eu nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

4.6. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

4.7. Ke sběru cookies souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na odkaz opt-out-cookies, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce; instalací pluginu do prohlížeče. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

4.8. V rámci služby Google Analytics využívá společnost Irena FRICOVÁ i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

4.9. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti Irena FRICOVÁ vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google nebo pomocí odkazu dostupného zde.

4.10. Díky cookies soboru budou uživatelé webové stránky identifikováni a bude jim přiřazeno interní označení (tzv. ID). Údaje o využití webové stránky pak budou pomocí tzv. tracking pixelu přiřazeny příslušnému ID a uloženy. V případě IP-adres bude posledních 8 číslic nahrazeno písmenem X, přičemž samotné IP-adresy budou vymazány bezprostředně po jejich získání a před případným uložením. Pomocí ID mohou být údaje uživatelů o využívání webových stránek analyzovány v agregované podobě. Výsledkem tohoto procesu zpracování údajů jsou pak agregované hodnoty, které slouží k úpravě našich webových stránek tak, aby byly pro uživatele co nejpřehlednější.

5. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

5.1. Při zpracování osobních údajů společností Irena FRICOVÁ nedochází k rozhodování, založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

5.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost Irena FRICOVÁ zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost zpracovává;

  • právo na opravu či doplnění jejich zpracovávaných osobních údajů;

  • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

  • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;

  • právo na přenositelnost osobních údajů;

  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletterů a dalších reklamních sdělení, které společnost pro své aktivity nevyužívá).

5.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Irena FRICOVÁ zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

5.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti k porušení zabezpečení údajů, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti Irena FRICOVÁ jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 6.

5.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost Irena FRICOVÁ zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

6. Kontaktní údaje správce osobních údajů

6.1. Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

Irena FRICOVÁ

IČ:          18393934

Sídlo:     Sudoměřská 1897/1, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Tel.:        +420 606 802 314

 

10.2. Subjekty údajů se mohou obracet se svými dotazy, podněty či při uplatňování svých práv na společnost Irena FRICOVÁ prostřednictvím speciální e-mailové adresy info@fricova.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 7. 4. 2021.

bottom of page